اینستاگرام کتاب هدایت کننده

آخر زمان کی می آید ؟

عیسی ایشان را گفت، آیا همهٔ این چیزها را نمی‌بینید؟ هرآینه به شما می‌گویم در اینجا سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد که به زیر افکنده نشود! و چون به کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش در خلوت نزد وی آمده،