آیا شما حیات جاودان دارید؟؟؟

sample-ad

سوال: آیا شما حیات جاودانی دارید؟

 

جواب:

?کتابمقدس به وضوح نشان می دهد که چگونه میتوان حیات جاودانی را یافت. نخست، ما باید این حقیقت را بپذیریم که بر ضّد خدا گناه کرده ایم: “زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصِر می باشند” (رومیان ۲۳:۳).

 

?همۀ ما مرتکب اعمالی شده ایم که نه فقط خدا را خشنود نساخته، بلکه ما را لایق مجازات نموده اند. از آنجا که همۀ گناهان ما به ضّد خدای ابدی صورت گرفته اند، ما شایستۀ مجازات ابدی هستیم. “مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح” (رومیان ۲۳:۶)

sample-ad

POST A COMMENT.