آیه حفظی امروز

sample-ad

هدف از زندگی چیست؟

کسی که بر توانگری خود توکّل کند ، خواهد افتاد

اما عادلان مثل برگ سبز شکوفه خواهند آورد.

امثال سلیمان ۱۱:۲۸

مبارک باد کسیکه بر خداوند توکّل دارد …

او مثل درختی نشانده بر کنار آب خواهد بود،

که ریشه هایش را به سوی نهر پهن میکند و چون گرما بیاید ، نخواهد ترسید و برگش شاداب خواهد ماند و در خشکسالی اندیشه نخواهد داشت و از آوردن میوه باز نخواهد ماند.

ارمیا ۱۷: ۷_۸

POST A COMMENT.