آیه حفظی امروز

sample-ad

کلام خدا می فرماید:

خداوند ما را فرا خوانده است که به شباهت پسرش در بیائیم (رومیان ۸: ۲۹)

 

 

شما اکنون فرزند خدا هستید،

زیرا این وعده کلام خداست؛ که همه کسانی که به اسم مسیح ایمان آورند فرزند خدا میشوند (یوحنا ۱: ۱۲، اول یوحنا ۳: ۱)

 

 

شما اکنون مخلوق تازه ای هستید که حیاتی تازه یافته اید.

«اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه ایست، چیزهای کهنه درگذشت و اینک همه چیز تازه شده است» (دوم قرنتیان ۵: ۱۷).

 

 

  • شما هم چنین از اسارت :

گناه، نیروهای شرارت، ترس و احساس تقصیر رهایی یافته اید و از ملکوت ظلمت به ملکوت پر جلال خدا منتقل شده اید (غلاطیان۱: ۴، کولسیان ۱: ۱۳)

sample-ad

POST A COMMENT.