از نظر عیسی مسیح چه چیزی نجس و ناپاک است

اطلاعات
961
0
sample-ad

هیچ چیز نیست که از بیرون آدم داخل او گشته، بتواند او را نجس سازد بلکه آنچه از درونش صادر شود آن است که آدم را ناپاک می‌سازد.
16  هر که گوش شنوا دارد بشنود.
17  و چون از نزد جماعت به خانه در آمد، شاگردانش معنی مثل را از او پرسیدند.
18  بدیشان گفت، مگر شما نیز همچنین بی‌فهم هستید و نمی‌دانید که آنچه از بیرون داخل آدم می‌شود، نمی‌تواند او را ناپاک سازد،
19  زیرا که داخل دلش نمی‌شود بلکه به شکم می‌رود و خارج می‌شود به مزبلهای که این همه خوراک را پاک می‌کند.
20  و گفت، آنچه از آدم بیرون آید، آن است که انسان را ناپاک می‌سازد،
21  زیرا که از درون دل انسان صادر می‌شود، خیالات بد و زنا و فسق و قتل و دزدی
22  و طمع و خباثت و مکر و شهوتپرستی و چشم بد و کفر و غرور و جهالت.
23  تمامی این چیزهای بد از درون صادر می‌گردد و آدم را ناپاک می‌گرداند.

POST A COMMENT.