اعتقادات (تثلیث)

sample-ad

تثلیث

تثلیث از اصول اعتقادات مسیحیان به شمار میرود و تمام مسیحیان باید به آن معتقد باشند تثلیث یعنی اینکه

۱.سه شخص(اقنوم ) هستند که الوهیت دارند

سه شخص هستند که الوهیت دارند نه به این معنا که هر کدام قسمی از الوهیت را دارند بلکه هر کدام به تنهائی خدا هستند.

الف-) پدر خدای کامل است

ب) پسر خدای کامل است.

ج) روح القدس خدای کامل است

۲٫ هر شخص با دیگری تمایز دارد

این سه شخص از یکدیگر متمایز هستند و به واسطه ویژگی های شخصیشان از یکدیگر تمییز داده میشوند این به این معناست که

الف) پدر پسرنیست (تمایز پدر از پسر)

ب)پدر روح القدس نیست(تمایز پدر از روح القدس)

ج)پسر روح القدس نیست (تمایز پسر از روح القدس)

۳- فقط یک خدای واحد حقیقی وجود دارد

مسیحیان میگویند برخی تصور میکنند که ما به سه خدا اعتقاد داریم در حالی که اینگونه نیست و  مسیحیان یک خدا را میپرستند ولی آن خدا سه شخص ( یا تشخص) دارد و در کتاب مقدس ایات زیادی مبنی بر یگانگی خدا وجود دارد

۴- بین شخصیت های تثلیث تساوی وجود دارد

مسیحیان بر این باورند که در عین حالی که پسر مولود جاودانی از پدر است در عین حال از او کمتر نیست روح القدس که از ازل از پدر و پسر صادر میشود از آن دو کمتر نمیباشد و در الوهیت با هم مساوی هستند

هر چند میان برخی از این گزاره ها تضادهای آشکار عقلی وجود دارد ( مثل اینکه در عین حال که پدر ، پسر و روح القدس هر سه خدای کامل هستند اما یک خدای واحد حقیقی وجود دارد) اما چون نگاه مسیحیان به تثلیث یک نگاه ایمانی است به این تضادهای عقلی اعتنا نکرده و در نهایت تثلیت را یک راز میدانند که فقط از طریق ایمان قابل فهم است.

sample-ad

POST A COMMENT.