ده فرمان

کتاب مقدّس
406
0
sample-ad

ده فرمان

ده فرمان ( فهرستی از دستورات مذهبی است که طبق کتاب‌های سفر خروج و سفر تثنیه از جانب خدا، بر موسی در محلی به نام کوه سینا وحی شد. به باور یهودیان و مسیحیان، این احکام بر دو لوح سنگی حک شدند و موسی آن‌ها را برایاین فرمان‌ها محور شریعت یهود بوده و تمام احکام شریعت نیز در همین فرمان‌ها ریشه دارد. قوم اسرائیل با پذیرفتن این فرمان‌ها با خدا هم‌پیمان می‌شود. ده فرمان در باب ۲۰ سفر خروج و در باب پنجم سفر تثنیه، به طور منظم و با تفاوت‌هایی بسیار اندک، و در جای جای تورات، به گونه‌ای پراکنده ذکر شده‌است. در قرآن نیز به الواح (لوح‌ها) اشاره شده‌است که بعضی تصور می‌کنند همان دو لوح ده فرمان است در حالی که در این آیه لوح جمع آمده و نه مثنی، پس یا لوح‌ها از نظر قرآن بیشتر از سه تا بوده‌است یا اصلاً منظور قرآن چیز دیگری است.و ویرایش‌هایی از آن در سوره‌های بقره و انعام آمده‌است. قوم بنی اسرائیل خواند

این فرمان‌ها محور شریعت یهود بوده و تمام احکام شریعت نیز در همین فرمان‌ها ریشه دارد. قوم اسرائیل با پذیرفتن این فرمان‌ها با خدا هم‌پیمان می‌شود. ده فرمان در باب ۲۰ سفر خروج و در باب پنجم سفر تثنیه، به طور منظم و با تفاوت‌هایی بسیار اندک، و در جای جای تورات، به گونه‌ای پراکنده ذکر شده‌است. در قرآن نیز به الواح (لوح‌ها) اشاره شده‌است که بعضی تصور می‌کنند همان دو لوح ده فرمان است در حالی که در این آیه لوح جمع آمده و نه مثنی، پس یا لوح‌ها از نظر قرآن بیشتر از سه تا بوده‌است یا اصلاً منظور قرآن چیز دیگری است.[۱] و ویرایش‌هایی از آن در سوره‌های بقره و انع     من خداوند خالق تو هستم که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد ساختم.

 

 

 فرمان ها
تو را معبود دیگری جز من نباشد. هیچ تصویری از آنچه در آسمان یا بر روی زمین یا در آب است، نساز و آنها را پرستش نکن.
نام خدای خالقت را بیهوده بر زبان نیاور (از آن سوءاستفاده نکن)
روز شنبه را یاد دار تا آن را مقدس بداری.
پدر و مادرت را احترام بگذار
قتل نکن.
زنا نکن.
دزدی نکن.
شهادت دروغ نده.
چشم طمع به مال و ناموس همسایه نداشته باش.ام آمده‌است.


مناب

سوره اعراف، آیه ۱۴۵
سوره بقره، آیه ٨٣و٨۴ و سوره انعام، آیه ۱۵۱
۲-سوره بقره آیه ۲۲۴
۳-سوره اعراف آیه ۱۶۳
۴-سورهای لقمان آیه ۱۴ومریم۱۴والعنکبوت۸والاحقاف۱۵و۱۷

POST A COMMENT.