روح القدس

اعتقادات
126
0
sample-ad

در میان سه خدای مسیحیان از این خدا کمتر نام برده شده و در کتاب مقدس نیز کمترین مرتبه را به او داده اند خدای پدر حاکم ، خدای پسرقربانی و خدای روح القدس مجری فرامین دو خدای دیگر به نظر زیر دست میاید و مقامی کمتر یک خدا دارد اما به هر حال مسیحیان او را نیز خدا میدانند و از او با عنوان شخصیت سوم تثلیث نام میبرند.

sample-ad

POST A COMMENT.