عظمت خدا ومهربانی خدا

sample-ad

phoca_thumb_l_9مراصداکن وتورا پاسخ خواهم داد و تورا از چیزهای بزرگ و نیرومندی که انهارا نمیدانی آگاه خواهم ساخت.        ارمیا ۳:۳۳

POST A COMMENT.