عهد جدید

کتاب مقدّس
424
0
sample-ad

در این بخش از کتاب مقدس که عهد جدید خوانده میشود که در مورد مسایلی که خداوندمان عیسی باما صحبت کرده وعهد بسته با ما انسان که بخاطر کفاره گناهان ما مردو از مردگان برخاست و به نزد پدر رفت و در ادامه شاگردان عیسایمان و ارتباط عیسی با انها

دانلود کتاب مقدش عهد جدید

sample-ad

POST A COMMENT.