غسل تعمید به چه منظور انجام میشود؟

sample-ad
۱۳

تعمید Baptism: در مسیحیت، آیین تولد مجدد و ورود به کلیساى مسیحى؛ این واژه برگرفته از فعل یونانى bpato به معناى «در آب فرو مى روم» است. عمل تعمید به معناى مرگ زندگى قبلى و ظهور فرد جدیدى است که با پذیرفتن نام جدیدى، بر آن مهر تایید زده مى شود. تعمید بى اثرشدن کامل گناهان فرد در گذشته است به گونه اى که فرد از آن به سان فردى کاملا بى گناه سر بر مى آورد. در تعمید، فرد یکى از اعضاى کلیساى مسیح مى شود و در جسم عیسى مسیح شریک مى شود. شکل ها و آداب تعمید در کلیساهاى مختلف متفاوت است اما تقریباً در همه به شکل یکسانى آب و تثلیت حضور دارد: «من تو را تعمید مى دهم به نام پدر، به نام پسر و به نام روح القدس.» فرد داوطلب ممکن است که به طور کامل یاناقص در آب فرو رود؛ آب ممکن است که بر سر فرد تعمیدیافته ریخته شود یا تنها قطراتى از آب به او پاشیده شود یا بر سر وى ریخته شود.

sample-ad

Website Comments

POST A COMMENT.