محبت خدا

sample-ad

۴_۴۶۰۳۶۸۲۸۰۲۱۳۷۸۲۹۰۳ای خداوند:

محبت پایدار تو همچون اسمان ها نا محدود و وفاداری تو فراتر از ابر هاست.   مزامیرباب۳۶ایه۵

POST A COMMENT.