نامه ای از طرف پدر

sample-ad

 

فرزندعزیزم

 

شاید تو مرا نمی شناسی ، ولی من همه چیز را در باره تو میدانم (مزمور ۱:۱۳۹ )

من نشستن و برخاستن تو را می دانم (مزمور ۲:۱۳۹)

من از همه راهها و روشهای تو باخبر هستم (مزمور ۳:۱۳۹)

 

حتی موهای سرت را شمرده ام (متی ۳۱-۲۹:۱۰)

چرا که من تو را شبیه خودم آفریده ام (پیدایش ۲۷:۱)

 

زندگی ، حرکت و هستی تو از من است (اعمال ۲۸:۱۷ )

چون فرزند من هستی! (اعمال ۲۸:۱۷)

 

قبل از اینکه در رَحِمِ مادرت شکل بگیری تو را می شناختم (ارمیا ۵-۴:۱)

زیرا نقشه عالی من از همان ابتدا ، برگزیدن تو بود (افسسیان ۱۲-۱۱:۱ )

پیش از اینکه روزهای زندگی ات آغاز شود همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده ام (مزمور ۱۳۹ : ۱۵- ۱۶)

محل و لحظه تولدت را من مقرر کرده بودم (اعمال ۲۶:۱۷)

من تو را بطور شگفت انگیزی آفریده ام (مزمور ۱۴:۱۳۹)

من تو را در رَحِمِ مادرت نقش بستم (مزمور ۱۳:۱۳۹)

پیش از آنکه به دنیا بیائی من خدای تو بودم (مزمور ۶:۷۱)

 

آنهائی که مرا نمی شناسند, مرا اشتباه معرفی می کنند. (یوحنا ۸ : ۴۱- ۴۴)

من خشمگین و دور از مردم نیستم ، بلکه منشإ محبت هستم. (اول یوحنا ۱۶:۴)

و آرزوی من این است که محبت خود را به تو نشان دهم. (اول یوحنا ۱:۳)

به همین دلیل ساده که تو فرزند من و من پدر تو هستم (اول یوحنا ۱:۳)

می خواهم چیزهای بیشتر و بهتری از آنچه پدر جسمانی ات به تو می دهد ، به تو بدهم (متی ۱۱:۷)

چونکه من پدری کامل هستم. (متی ۴۸:۵)

 

هر هدیه ای که گرفته ای از دستان من گرفته ای (یعقوب ۱۷:۱)

چون من محافظ تو هستم و احتیاجات تو را می دانم. (متی ۳۳-۳۱:۶ )

نقشه من همیشه این بوده است که آینده پُر امید و خوبی به تو ببخشم. (ارمیا ۱۱:۲۹)

چون با محبت ازلی تو را دوست می دارم (ارمیا ۳:۳۱)

 

من به اندازه شن های دریا ، در باره تو فکر میکنم (مزمور ۱۸-۱۷:۱۳۹)

وجود تو مایع شادی و خوشحالی من است. (صفنیا ۱۷:۳)

و دیگر هرگز احسان و برکت خود را از تو دریغ نخواهم نمود. (ارمیا ۴۰:۳۲)

تو گَنج خاص من هستی (خروج ۵:۱۹)

و آرزوی من این است که با تمامی دل و جان تو را در قلب خود جای دهم. (ارمیا ۴۱:۳۳)

 

می خواهم چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانسته ای بر تو آشکار سازم. (ارمیا ۳:۳۳)

اگر با تمامی دل و جان مرا بطلبی مرا خواهی یافت. (تثنیه ۲۹:۴)

پس با من خوش باش و من آرزوی دل تو را به تو خواهم داد. (مزمور ۴:۳۷)

زیرا من این میل و رغبت را در تو ایجاد کرده ام. (فیلیپیان ۱۳:۹)

 

من قادرم که کارهای بسیار فراتر از افکار، خواست و امید تو انجام دهم. (افسسیان ۲۰:۳)

چون من تسلی و امید را به تو می بخشم. (دو.م تسالونیکی ۱۷-۱۶:۲)

و من آن پدر هستم که در مصیبتها ترا تسلی می دهم. ( دوم قرنتیان ۴-۳:۱)

وقتی دلشکسته ای من نزدیک تو هستم. (مزمور ۱۸:۳۴)

همچون شبانی که بره را در آغوش میگیرد ، من هم تو را در آغوش میگیرم (اشعیا ۱۱:۴۰)

 

و یک روزی همه اشکهای تو را پاک خواهم کرد (مکاشفه ۴-۳:۲۱)

و هر دردی را که در این دنیا متحمل شدی از تو برخواهم داشت. (مکاشفه ۴-۳:۲۱)

من پدر تو هستم و تو را آنچنان دوست می دارم که پسرم عیسی را دوست دارم. (یوحنا ۲۳:۱۷)

و محبت من نسبت به تو در عیسی مسیح آشکار شده است. (یوحنا ۲۶:۱۷)

چون عیسی منعکس کننده جلال من و مظهر دقیق ذات و وجود من است. (عبرانیان ۳:۱)

او آمد تا به تو ثابت کند ، من با تو هستم نه برضٌد تو (رومیان ۳۱:۸)

و به تو بگوید که من گناهانت را به حساب نمی آورم (بخشیدم) ( دوم قرنتیان ۱۹-۱۸:۵)

عیسی مسیح مُرد تا من و تو را باهم آشتی دهد. ( دوم قرنتیان ۱۹-۱۸:۵)

مرگ او تنها راهی برای نشان دادن محبتم نسبت به تو بود. ( او.ل یوحنا ۱۰:۴)

 

به خاطر بدست آوردن تو من از تمام چیرهایی که دوست داشتم گذشتم. (رومیان ۳۲-۳۱:۸)

اگر هدیه پسرم عیسی را بپذیری ، مرا پذیرفته ای (اول یوحنا ۲۳:۲)

و دیگر هیچ چیز نمی تواند تو را از محبت من جدا کند (رومیان ۳۹-۳۸:۸)

به خانه برگرد و من بزرگترین مهمانی را که تا بحال آسمان بخود دیده است را برای تو ترتیب خواهم داد. (لوقا ۷:۱۵)من همیشه پدر تو بوده ام و خواهم ماند (افسسیان ۱۵-۱۴:۳)

و اما سوٌال من امروز از تو این است که آیا می خواهی فرزندم باشی؟ (یوحنا ۱۳-۱۲:۱)

من منتظر تو هستم. (لوقا ۳۲-۱۱:۱۵)

 

دوستدار توپدرت،خدای قادر مطلق

sample-ad

POST A COMMENT.