امّا چون روزه دارید، مانند ریاکاران ترشرو مباشید زیرا که صورت خویش را تغییر می‌دهند تا در نظر مردم روزه‌دار نمایند. هرآینه به شما می‌گویم اجر خود را یافته‌اند.
لیکن تو چون روزه داری، سر خود را تدهین کن و روی خود را بشوی
تا در نظر مردم روزه‌دار ننمایی، بلکه در حضور پدرت که در نهان است؛ و پدرنهان‌بینِ تو، تو را آشکارا جزا خواهد داد.

آقای آخر

آقای آخر

شمشون آخر هستم غلام و بنده یهوه و از پیروان عیسی مسیح .

Leave a Reply