به اوّلین گفته شده است که، قسم دروغ مخور، بلکه قسمهای خود را به خداوند وفا کن.
لیکن من به شما می‌گویم،هرگز قسم مخورید، نه به آسمان زیرا که عرش خداست،
و نه به زمین زیرا که پای‌انداز او است، و نه به اورْشلیم زیرا که شهر پادشاه عظیم است،
و نه به سر خود قسم یاد کن، زیرا که مویی را سفید یا سیاه نمی‌توانی کرد.
بلکه سخن شما بلی بلی و نی نی باشد زیرا که زیاده بر این از شریر است.

آقای آخر

آقای آخر

شمشون آخر هستم غلام و بنده یهوه و از پیروان عیسی مسیح .

Leave a Reply