پدر

اعتقادات
115
0
sample-ad

پدر در عهد عتیق به نام یهوه شناخته میشود که مسیحیان نامش را پدر گذاشته اند و یکی از سه خدای مسیحیان است او در مسیحیت بالاتر از دو خدای دیگر( پسر و روح القدس ) و آفریننده این جهان است آنها معتقدند خدای پدر همان خدایی استکه خدای دیگر یعنی مسیح را فرستاد تا روی صلیب کشته شود.

sample-ad

POST A COMMENT.