پسر

اعتقادات
90
0
sample-ad

در کتاب عهد عتیق هیچ نامی از خدای پسر به چشم نمیخورد تنها در میان مسیحیان بود که این نام به عنوان خدا به شهرت رسید انها از خدای پسر بیشتر یاد میکنند و او را همه کاره عالم میدانند و همیشه از محبت او ، و نه دو خدای دیگر حرف میزنند به طوری که گاهی به نظر میرسد که مسیحیان آن دو خدای دیگر را فراموش کرده اند.

خدای پسر ( مسیح ) همان کسی استکه در شورای نیقیه تصویب شد که او خدا باشد اما مسلمانان همیشه او را یکی از پیامبران الو العزم میدانستند در سوره مریم خدا بودن او به شدت انکار شده است و مسیحیان را به خاطر این اعتقاد مشرک میداند.

بشارتهایی که مسیحیان مدعی هستند که در عهد عتیق به مسیح داده شده از جمله موضوعات مناقشه برانگیز میان مسیحیان و مسلمانان بوده است که تا کنون نیز به نتیجه نرسیده است.

این بخش را به او اختصاص داده ایم تا درباره این بشارتها و سایر مسائل مربوط به این شخصیت بیشتر بدانیم.

POST A COMMENT.