پیام صلیب

sample-ad

پیام صلیب برای انانی که در راه هلاکت هستند،پوچ و بی معنی است ولی برای ما که در راه نجات هستیم، قدرت خداست.      اول قرنتیان۱:۱۸۲۰۱۶-۰۵-۱۳-۲۲-۴۶-۳۰--۱۵۸۰۱۴۶۳۱۱

sample-ad

POST A COMMENT.