کدام حکم شریعت بزرگتر می باشد ؟

اطلاعات
296
0
sample-ad

ای استاد، کدام حکم در شریعت بزرگتر است؟
عیسی وی را گفت، اینکه خداوند خدای خود را به همهٔ دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبّت نما.
این است حکم اوّل و اعظم.
و دوّم مثل آن است، یعنی همسایهٔ خود را مثل خود محبّت نما.
بدین دو حکم، تمام تورات و صُحُف انبیا متعلّق است.

POST A COMMENT.