مسیحیت چیست و مسیحیان به چه چیزی ایمان دارند؟
توبه.انجیل.ایمان
فرقه ها
روح القدس
اعتقادات (تثلیث)
مسیحیان در آیین تعمید چه اعمالی را انجام می دهند؟
غسل تعمید به چه منظور انجام میشود؟
آیین کیلیسایی
انجیل متی (گزیده ای)
فروتنی:رستگاری نزد خدا