ارتداد در اسلام
نظر هم وطنان مسیح درباره او و جواب مسیح به رفتار آنها
ده فرمان
عهد جدید
عهد عتیق