شمشون آخر هستم غلام و بنده یهوه و از پیروان عیسی مسیح .

ارتباط مردگان یا ارواح با زمین یا مَردُمان زمین قسمت اول
کتاب مقدّس در مورد مریم مادر عیسی مسیح چه می‌گوید؟‏
آخر زمان کی می آید ؟
عیسی مسیح برای چه آمده بود ؟
آیا هرکه خدا خدا گوید وارد بهشت می شود ؟
از نظر عیسی مسیح چه چیزی نجس و ناپاک است
نظر عیسی مسیح درباره عبادت کردن
نظر عیسی مسیح درباره قسم
نظر عیسی مسیح درمورد محبت کردن
چرا مسیح را به مصر بردند ؟
کدام حکم شریعت بزرگتر می باشد ؟
نظر عیسی مسیح درباره روزه گرفتن