احساس نوشته ها

طریقه دعا کردن
به دوش کشیدن بار گناهان انسان ها
نتیجه حرف ها
دعایت میکنم
اسیر سرنوشت