عکس نوشته

اعتقادات (تثلیث)
مسیحیان در آیین تعمید چه اعمالی را انجام می دهند؟
غسل تعمید به چه منظور انجام میشود؟
آیین کیلیسایی
انجیل متی (گزیده ای)
فروتنی:رستگاری نزد خدا
روح القدس
اطاعت خدا
شماره های اضطراری
عظمت خدا ومهربانی خدا
روح القدس