روح القدس

خرداد ۱, ۱۳۹۵ 0

در میان سه خدای مسیحیان از این خدا کمتر نام برده شده و در کتاب مقدس نیز کمترین مرتبه را به او داده اند خدای […]