پسر

خرداد ۱, ۱۳۹۵ 0

در کتاب عهد عتیق هیچ نامی از خدای پسر به چشم نمیخورد تنها در میان مسیحیان بود که این نام به عنوان خدا به شهرت […]