پیامبر قبل از عیسی مسیح

در آن ایّام، یحیی تعمید‌دهنده در بیابان یهودیّه ظاهر شد و موعظه کرده، می‌گفت، توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. زیرا همین است آنکه اشعیای نبی از او خبر داده، می‌گوید، صدای ندا کننده‌ای در