فروتن شدن

تحمل تحقیرها    !!!!!!!!!!!!!!!!!   چند روز پیش، افتخار داشتم با خادمی قدیمی صحبت کنم.  بحث به اینجا کشید که چگونه می‌توانیم فروتن شویم.  او از یکی از رهبران برجستۀ مسیحی، این جمله را نقل قول