انجیل

عیسی مسیح برای چه آمده بود ؟
توبه.انجیل.ایمان