اگر با مزاحمت های اینترنتی روبرو شدیم چه کنیم

با مزاحمت های اینترنتی چگونه بر خورد کنیم ؟