به چه چیزی نجس گویند

از نظر عیسی مسیح چه چیزی نجس و ناپاک است