عیسی در وطن خویش

نظر هم وطنان مسیح درباره او و جواب مسیح به رفتار آنها