عیسی مسیح

عیسی مسیح برای چه آمده بود ؟
دربارهٔ مسیح چه فکر میکنید ؟ او پسر کیست؟