مزاحمت های اینترنتی

با مزاحمت های اینترنتی چگونه بر خورد کنیم ؟