مسیح برای چه آمده بود

عیسی مسیح برای چه آمده بود ؟