نجس از نظر انجیل

از نظر عیسی مسیح چه چیزی نجس و ناپاک است