نجس چیست

از نظر عیسی مسیح چه چیزی نجس و ناپاک است