نظر عیسی درباره ریا کاران

آیا هرکه خدا خدا گوید وارد بهشت می شود ؟