چه کسانی به بهشت می روند ؟

آیا هرکه خدا خدا گوید وارد بهشت می شود ؟