چه کسانی عاقبت به خیر می شوند ؟

آیا هرکه خدا خدا گوید وارد بهشت می شود ؟
چه عمل نیکو کنم تا حیات جاودانی یابم ؟