گفته خدا در انجیل درباره بهشت رفتن یا جهنم رفتن

آیا هرکه خدا خدا گوید وارد بهشت می شود ؟