اطاعت خدا

خرداد ۳, ۱۳۹۵ 0

فقط خدا را بپرست وتنها اورا اطاعت کن.                متی ۴:۷

شماره های اضطراری

خرداد ۳, ۱۳۹۵ 0

1 موقع شک:رومیان۱۷:۱۰ وقت بیماری:اشعیا۶:۵۳ وقت افسردگی:مزمور۱۸:۳۴ 1

عظمت خدا ومهربانی خدا

خرداد ۳, ۱۳۹۵ 0

مراصداکن وتورا پاسخ خواهم داد و تورا از چیزهای بزرگ و نیرومندی که انهارا نمیدانی آگاه خواهم ساخت.        ارمیا ۳:۳۳

محبت خدا

خرداد ۲, ۱۳۹۵ 0

ای خداوند: محبت پایدار تو همچون اسمان ها نا محدود و وفاداری تو فراتر از ابر هاست.   مزامیرباب۳۶ایه۵

آرامش

خرداد ۲, ۱۳۹۵ 0

    بارتمام نگرانیهای خود را بر دوش او بگذارید،زیرا اوهمیشه در فکر شماست. اول پطرس ۷:۵    

1 2 3